Obecní knihovna v Lukovečku


Provozní řád internetových stanic

(Dodatek Knihovního řádu Obecní knihovny v Lukovečku)
 
Obecní knihovna v Lukovečku umožňuje přístup na internet osobám od 12 let (dále jen "uživatelé") za těchto podmínek:
 
1. Přístup na internet je zdarma.
 
2. Jednorázově je uživateli umožněna práce s internetem maximálně 45 minut, není-li poté další zájemce, je možno tuto dobu prodloužit.
 
3. Pokud není uživatel zároveň čtenářem knihovny, je povinen poskytnout pracovníkům knihovny prùkaz totožnosti.
 
4. Uživatel do patnácti let musí mít od rodičů nebo od svého zákonného zástupce podepsán souhlas s tím, že bude používat internet v knihovně a že nesmí vyhledávat stránky se zakázaným obsahem (viz níže) a bude dodržovat provozní řád. Formulář pro tento souhlas je k dispozici u pracovníkù knihovny.
 
5. Přístup na internet je možno předem rezervovat telefonicky nebo osobně v knihovně.
 
6. Internet je v Obecní knihovně v Lukovečku zpřístupněn jakožto zdroj informací sloužících výhradně k osobní potřebě uživatelù a především jejich studijní potřebě.
 
7. Není dovoleno měnit nastavení počítače, ukládat data na disk či své diskety, CD, CD-RW a flash karty a spouštět programy stažené z internetu. Je možné uložit data na diskety či CD zakoupené v knihovně.
 
8. Je zakázáno vyhledávat, prohlížet, tisknout a šířit www stránky s pornografickým nebo národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, stránky propagující rasismus, násilí nebo podněcující k užívání drog.
 
9. Je zakázáno provozovat hazardní hry a vše, co je neslučitelné s platnými právními předpisy ČR.
 
10. Je zakázáno hrát bojové a pohoršující hry a hry odporující základním etickým normám.
 
11. Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz počítače, periferií nebo sítě.
 
12. Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředkù ochrany dat.
 
13. Uživatel musí respektovat všechna autorská práva stanovená platnými právními předpisy. Získané informace není povoleno jakýmkoliv zpùsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat, prodávat nebo jinak využívat, zejména ke komerčním účelùm.
 
14. Je zakázáno mazat historii navštívených stránek.
 
15. Veškeré náklady, které vzniknou Obecní knihovně v Lukovečku v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, či poškození technického vybavení, je uživatel povinen uhradit.
 
16. Uživatel musí respektovat soukromí čtenářů a návštěvníků Obecní knihovny v Lukovečku a zachovávat základní etické normy.
 
17. V případě potřeby může uživatel požádat pracovníky Obecní knihovny v Lukovečku o pomoc a konzultaci.
 
18. Uživatel je povinen dbát pokynù pracovníků knihovny.
 
19. Souhlas s těmito podmínkami stvrzuje uživatel před započetím práce svým podpisem.
 
Tento internetový řád nabývá účinnosti dne 1. 1. 2012.
Kontakt: 775 576 759  E-mail: knihovna.lukovecek@seznam.cz